Sr Pazdziernik 22/2019
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - Świadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualności
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 


   

  
 

 

 POMOC SPOŁECZNA

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 728) tekst jednolity z dnia 2 paŸdziernika 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1362)
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)
Tekst ujednolicony-stan na 24.07.2007r. (zawiera zmiany wniesione ustawą z dnia 16 lutego 2007 o zm. ustawy o pomocy społecznej Dz.U. Nr 48 poz. 320, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2007r.)
Ustawa z 8 grudnia 2006r.r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 29 grudnia 2006 r. Nr 241, poz. 1831)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)
Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 12)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)
Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz.U. nr 25 poz.186)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięznych z pomocy społecznej (Dz.U. nr 135 poz. 950)
Uchwała Nr: XXII/249/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia: 2004-08-31 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Uchwała Nr: XXII/252/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskimz dnia 2004-08-31 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Uchwała Nr: XXII/250/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2004-08-31 w sprawie zasad zwrotu wydatków za wybrane świadczenia z pomocy społecznej.
Uchwała Nr: XXII/251/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2004-08-31 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy w Stargardzie Szczecińskim.
Uchwała Nr: XXII/256/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2004-08-31 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zapewnienia gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 - tekst ujednolicony - stan na: 11.10.2005r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac spolecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1754 )
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poźn. zm.)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207)
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl