Sr Pazdziernik 22/2019
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - Świadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualności
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 

 


   

  
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach

Siedziba - Urząd Miasta Kalety
piętro I
pokoj - 7, 7a, 8
godziny urzędowe: poniedziałek-piatek: 7.30-15.30
tefefony: /034/3578-656
              /034/3527656
              /034/3527643
              /034/3577-100 wew. 34, 43, 56

9.09.2013 ZASIŁKI RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach – Dział świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 rozpoczynający się dnia 1 listopada br. przyjmowane są od dnia 1 września br.
więcej...
Dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd i na zakwaterowanie.
Nowy katalog utraty dochodu
9.09.2013 Warszataty w ramach projektu 'Ja też potrafię'
W ramach projektu unijnego pt. „Ja też potrafię” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbywały się zajęcia praktyczne kursu „ Ogrodnik wraz z elementami projektowania terenów zielonych”. Zajęcia odbywały się na terenie parku w Kaletach – Jędrysku . Ogrodnicy obsadzili park krzewami i innymi drzewkami ozdobnymi. Zdobywając nowe umiejętności upiększyli nowe miejsce naszej gminy. Zajęcia finansowane są ze środków europejskiego funduszu społecznego. Składamy podziękowania opiekunowi praktyk z Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu i kursantom za wykonaną pracę w parku.

Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

3.10.2012 Warszataty w ramach projektu "Ja też potrafię"
W dniu 27 września 2012r. uczestnicy projektu unijnego realizowanego przez MOPS Kalety pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki byli uczestnikami wycieczki do Krakowa. W trakcie wycieczki zwiedzano atrakcje Krakowa tj . Wawel - Katedrę, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta i komnaty reprezentacyjne. Zwiedzano z przewodnikiem krakowskim najciekawsze miejsca starego miasta Krakowa, a wieczorem w teatrze Bagatela obejrzano spektakl 'Szalone nożyczki'. Wycieczka ta jest jednym z elementów programu pod nazwš 'działania środowiskowe'.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
27.08.2012 Warszataty w ramach projektu "Ja też potrafię"
W dniach od 20 - 22 sierpnia 2012r. uczestnicy projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki brali udział w warsztatach nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych . Warsztaty odbywały się w Kościelisku, prowadzone były przez doradców i psychologów Ośrodka Twórczej Interwencji z Krakowa. Warsztaty te są uzupełnieniem aktywizacji zawodowej tj. kursów zawodowych, które są realizowane w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Dziękujemy uczestnikom projektu za zaangażowanie w zajęcia warsztatowe oraz wzorowe reprezentowanie naszej gminy.
Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
27.08.2012 MOPS w Kaletach już po raz piąty przystępuje do projektu unijnego "Ja też potrafię"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz piąty przystępuje do projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu będą osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, osoby nie będące w zatrudnieniu - bezrobotne i nieaktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 25 lat i powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotną- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych oraz działania środowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. środki na w/w cel pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, gmina dofinansowuje program w 13%.

W dniu 11 lipca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie uczestników projektu. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu-realizatora szkoleń. W roku bieżącym udział w projekcie bierze 15 osób. Osoby te będą uczestniczyć w szkoleniach 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej' , szkolenie 'Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej' oraz szkolenie 'Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej oraz obsługa kasy fiskalnej'.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach jest w trakcie realizacji projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, osoby nie będące w zatrudnieniu (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych wykluczeniem społecznym np. osób po zwolnieniu z zakładów karnych, osób po leczeniu odwykowym itp., korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
W roku bieżącym w projekcie bierze udział 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

W ramach programu odbyły się już kursy zawodowe- tj. 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej' oraz kurs 'Obsługa i zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji'. Uczestnicy szkolenia na ogrodnika w ramach zajęć praktycznych wykonali na terenie naszej gminy 4 ozdobne klomby - trzy na osiedlu przy ul. 1 maja , jeden przy Miejskim Domu Kultury przy ul. Lublinieckiej. Wszyscy uczestnicy zakończyli kursy zawodowe, które kończyły się egzaminem. Beneficjenci projektu uczestniczyli w warsztatach nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych. Warsztaty odbyły się w II cyklach wyjazdowych - Zakopane i Szczyrk.
Warsztaty prowadził doradca zawodowy- psycholog. Główny cel warsztatów to poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez wyznaczenie i realizacje celów zawodowych.

W ramach działań środowiskowych uczestnicy projektu brali udział w wycieczce do Krakowa, gdzie zwiedzali nasze dziedzictwo kulturowe - miasto Kraków i piękny Wawel. Wycieczkowicze ponadto odwiedzili teatr 'Bagatela', gdzie zobaczyli spektakl pt. 'Okno na parlament'.
Obecnie przed uczestnikami pozostały jeszcze w ramach aktywizacji zdrowotnej i społecznej wyjazdy na basen.
Zakończenie projektu w roku bieżących planuje się w miesiącu listopadzie br.
Mamy nadzieję, że nasi uczestnicy pozostaną w projekcie do końca i skorzystają z wszystkich form wsparcia, które umożliwią im wprowadzić zmiany w swoim życiu.
Zachęcamy inne osoby niepełnosprawne i bezrobotne do zgłoszenia się do projektu na lata następne.

Zgłoszenia przyjmuje tut. MOPS Kalety - osoba do kontaktu - Renata Czudaj.


02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach realizacje program PEAD 2011' Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności UE'.
Od miesiąca września 2011 r. dary żywnościowe wydawane są w 'Bursie' ul. Rogowskiego 43 ( budynek gospodarczy w podwórku).02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku, informuje że weszła w życie uchwała ustanawiająca rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w listopadzie i grudniu 2011 r. w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób, wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 roku, wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski można składać w Biurze ds. świadczeń rodzinnych - parter Urzędu Miasta.


02.11.2011 Ogłoszenie!
Osoby, które posiadają 'zbyteczne' sprzęty gospodarstwa domowego tj. lodówki, pralki, piece w dobrym stanie technicznym mogą je oddać do rodzin potrzebujących.
W w/w sprawie prosimy o kontakt z tut. ośrodkiem pomocy społecznej - tel.343578656

13.05.2011 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz czwarty przystępuje do projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'.
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu będą osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, osoby nie będące w zatrudnieniu (bezrobotne i nieaktywne zawodowo ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych wykluczeniem społecznym np. osób po zwolnieniu z zakładów karnych, osób po leczeniu odwykowym itp.), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotną- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych oraz działania środowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. Środki na w/w cel pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa . Obecnie podpisaliśmy już umowę dot. przyznanych nam środków finansowych z Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach , kwalifikujemy uczestników projektu i wyłaniamy firmy, które będą realizować zadania projektu.

Zaplanowano w 2011r. udział 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych. Osoby te będą uczestniczyć w kursach 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej' oraz kurs 'Obsługa i zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji'. Uczestnictwo w programie POKL planujemy do 2013 r. a więc osoby zainteresowanie projektem mogą uzyskać informacje u P. Renaty Czudaj Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.13.05.2011 Informacja!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach rozpoczyna realizację programu PEAD 2011' Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności UE' .
W dniu 18 maja 2011r.( środa) w godz. 10,00- 13,00 w Harcówce Szkoły Podstawowej w Kaletach wydawana będzie żywność.
Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochody są poniżej - 150 % kryterium dochodowego tj.- dla osoby samotnej -715,50 zł, dla osoby w rodzinie – 526,50 zł.
Pomoc może być udzielona również osobom znajdujących się szczególnie uzasadnionych sytuacjach np. chorym i niepełnosprawnym.

10.05.2011 Informacja!

Informuje się, że z dniem 11 maja 2011r. uruchamia się postępowanie -procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 6000 euro netto dotyczącej : usług transportowych organizowanych w ramach POKL projektu systemowego 'Ja też potrafię'.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa transportowa - trasa Kalety - Lubliniec (powrót),
Kalety - Tarnowskie Góry( powrót )
- dla 15 osób

5. Miejsce: - trasa Kalety - Lubliniec - Zakład Doskonalenia Zawodowego
- na czas trwania kursu - śr. 6 godz.
Kalety - Tarnowskie Góry - park wodny - na czas pobytu - śr. 2,5 godz.
6. Termin realizacji zamówienia - od czerwca do października 2011r.
7. Warunki zamówienia: cena, doświadczenie, standard usług (dostosowanie do osób niepełnosprawnych)
8. W skład ceny wchodzić powinno: koszty transportu i postoju.

Sposób przygotowania oferty :

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 'Zapytanie ofertowe na usługi transportowe' .
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego - budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach - pokój nr 7a , pocztą , poczta elektroniczna na adres - mopskalety @interia.pl lub faksem pod Nr 34 3578656

Termin złożenia oferty - do 20 maja 2011r.

13.12.2010 Ogłoszenie!
Coś o projekcie pt. 'Ja też potrafię'

W roku bieżącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz trzeci zrealizował projekt unijny pt. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu były osoby nieaktywne zawodowo, w tym niepełnosprawne i bezrobotne. Uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, skorzystali z warsztatów umiejętności zawodowych i społecznych, działań z aktywizacji zdrowotnej i działań o charakterze środowiskowym.
Kursy zawodowe obejmowały trzy rodzaje szkoleń, a mianowicie :
- kurs 'Bukieciarz' - skierowany do 6 osób niepełnosprawnych,
- kurs 'Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej' – skierowany do 5 osób bezrobotnych,
- kurs 'Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych oraz obsługa kas fiskalnych' - skorzystało 4 mężczyzn tj. 1 niepełnosprawny i 3 bezrobotnych.
Szkolenia odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu, a zajęcia praktyczne na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych odbywały się w Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Lublińcu. Osoby dowożone były autokarem, transport zapewnił MOPS Kalety.
W ramach programu zrealizowano rehabilitację zdrowotną tj. uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wyjazdów na basen do Tarnowskich Gór .
Uczestnicy projektu korzystali z warsztatów umiejętności zawodowych i społecznych pt. 'Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez wyznaczenie celów zawodowych, wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poszukiwanie sposobów na dobrą rozmowę i rozwiązywanie konfliktów, a także praca nad poczuciem kontroli'. Warsztaty odbywały się w dwóch cyklach w Zakopanem-Kościelisku, prowadzone były przez psychologów z Ośrodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa.
W ramach programu udało się zrealizować działania środowiskowe tj. wycieczkę dla uczestników projektu i ich rodzin. Wyjazd obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, zwiedzanie Krakowa oraz spektakl teatralny w Teatrze 'Bagatela'.
Zaangażowanie w programie było bardzo duże. Osoby te chętnie korzystały z wszelkich form wsparcia. Stworzyły doskonałą grupę koleżeńską, wzajemnie się wspierającą, co się szczególnie ceni w przypadku osób niepełnosprawnych.
Ukończenie kursów umożliwiło im pozyskanie nowych zawodów i umiejętności zawodowych , a pozostałe formy wsparcia wpłynęły na polepszenie ich stanu zdrowia, nabycie umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie, wzrost samooceny oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi. Głównym celem programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i pomoc w znalezieniu swego 'miejsca w życiu'.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za udział w projekcie, ich zdyscyplinowanie i obowiązkowość. Dziękuję również pracownikom socjalnym za zaangażowanie w realizację dodatkowych zajęć jakim jest projekt pt.' Ja też potrafię'.

Projekt unijny pt. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotychczas przekwalifikował 45 osób. W ramach programu mieliśmy możliwość zatrudnienia jednego pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie jest pokryte w całości z budżetu programu. Mamy możliwość zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego, którego nie moglibyśmy zakupić ze względu na szczupłość środków finansowych gminy.
Ostatnio padało wiele przykrych słów na temat działań tut. ośrodka. Wobec powyższego pragnę sprostować, że nasza działalność to nie tylko „rozdawnictwo” ale wiele innych działań- fachowo nazywanych 'pracą socjalną'.
W miesiącu grudniu 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach ponownie złożył wniosek o przyznanie środków unijnych na 2011r. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są do zgłoszenia się w tut, ośrodku. Zapraszamy.

Renata Czudaj Kierownik MOPS Kalety
4.11.2010 Ogłoszenie!
'Ja też potrafię' w 2010r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz trzeci przystąpił do projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, osoby nie będące w zatrudnieniu (bezrobotne), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W roku bieżącym realizację projektu rozpoczęto od 26 sierpnia 2010 r.
W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotną- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych oraz działania środowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. Środki na w/w cel pozyskaliśmy głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymaliśmy kwotę 143.930,32 zł,
gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 16.885,68 zł.

W projekcie udział bierze 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych. Osoby te będą uczestniczyć w kursach 'Bukieciarz- florysta’ , 'Opiekun osoby niepełnosprawnej i starszej' oraz 'Obsługa wózka widłowego, wymiana butli gazowych i obsługa kas fiskalnych'.
Szkolenie odbywa się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Uczestniczki kursu 'Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej' odbywają zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Lublińcu.
Osoby dowożone są autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety.
Warsztaty odbywają się w Zakopanem-Kościelisku, prowadzone są przez psychologów z Ośrodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa.
Pierwszy cykl warsztatów odbył się w miesiącu sierpniu, drugi cykl planuje się w miesiącu listopadzie br.
W ramach działań środowiskowych w miesiącu październiku odbyła się wycieczka do Wieliczki wraz z zwiedzaniem Krakowa oraz spektaklem teatralnym w Teatrze 'Bagatela'. Uczestnikami wyjazdu byli beneficjenci programu i ich rodziny.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji programu i nasi uczestnicy z prawdziwym zaangażowaniem uczestniczą w nim.
Pragnę im podziękować, że chcą wzbogacić swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności i życzę im ukończenia projektu w roku bieżącym.Renata Czudaj
kierownik MOPS Kalety
4.11.2010 Ogłoszenie!
PEAD 2010.

W 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach nadal realizuje program „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Żywność otrzymujemy z Banku Żywności w Częstochowie. Z pomocy żywnościowej mogą korzystać osoby, których dochód wynosi poniżej 150% kryterium dochodowego tj.
- dla osoby samotnej - 715,50 zł ,
- dla osoby w rodzinie- 526,50 zł.
Z pomocy mogą korzystać osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.
Miejscem wydawania żywności jest Miejski Dom Kultury w Kaletach. Terminy wydawania darów na bieżąco ustala MOPS Kalety tel. 34 3568656.


19.12.2009 Ogłoszenie!
Zakończenie projektu 'Ja tez potrafię' 2009 r.

Po zakończeniu zrealizowanego projektu nasuwają się pytania czy jego realizacja przyniosła oczekiwane rezultaty, czy dobór narzędzi i instrumentów służących do realizacji projektu był trafny, czy wreszcie projekt spełnił oczekiwania uczestników.
Podczas planowania i budowy projektu określa się jego cele oraz dobiera działania oraz określa się spodziewane efekty. Efekty to wskaźniki, które pozwalają ocenić czy cele projektu zostały osiągnięte a wskaźniki powinny by elementem procesu monitorowania realizacji projektu. Wskaźniki dostarczają informacji o efektywności realizacji projektu. Monitoring wskaźników realizacji projektu 'ja tez potrafię' oraz ewaluacja uczestników projektu wykazała że projekt realizowany w 2009 r. był niezwykle udany.
W projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego najważniejszym miernikiem efektywności projektu są tzw 'rezultaty' Rezultaty osiągane w ramach projektu powinny mieć charakter trwały i możemy je podzielić na 'twarde' i 'miękkie'. Przykładowymi rezultatami twardymi w projekcie 'ja też potrafię' jest fakt ukończenia przez 18 uczestników projektu kursu zawodowego z zakresu bukieciarstwa i wizażu, ukończenie przez 2 uczestników projektu kursów prawa jazdy na samochody ciężarowe, ukończenie przez 20 uczestników projektu zajęć z zakresu aktywizacji psychoruchowej, ukończenie wyjazdowych warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej.
Jednak w poddziałaniu 7.1.1 'Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej' w ramach którego realizowany był nasz projekt nie rezultaty twarde są najważniejsze lecz zdecydowanie ważniejsza rolę odgrywają osiągnięte rezultaty miękkie takie jak: wzrost samooceny uczestników projektu, zmiana stylu życia, wzrost kompetencji życiowych uczestników projektu, polepszenie samopoczucia, zwiększenie motywacji do działania itp.

Powyższe miękkie (jakościowe) rezultaty projektu są najważniejsze dla jego realizatorów, gdyż nie ma większej satysfakcji od zadowolonego i szczęśliwego uczestnika projektu, chętnego do uczestnictwa w projektach w latach następnych.

mgr Klaudiusz Kandzia
19.12.2009 Ogłoszenie!
Coś o projekcie pt. 'Ja też potrafię w 2009r.'

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2009r. kontynuował realizację projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu było 20 osób, w tym 14 osób niepełnosprawnych i 6 osób bezrobotnych.
Środki na w/w cel pozyskaliśmy głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymaliśmy kwotę 171 322,69 zł, gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 20 099,31zł.

Uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, skorzystali z warsztatów umiejętności zawodowych i społecznych, działań z aktywizacji zdrowotnej i aktywizacji środowiskowej. W ramach powyższego: 18 osób skorzystało z kursu 'Bukieciarz- florysta - handlowiec z elementami wizażu, obsługa kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera' oraz 2 osoby z kursu prawa jazdy kat. C, C+E. Wszystkie osoby zakończyły kursy zawodowe, otrzymały certyfikaty ukończenia kursu. Szkolenia odbywały się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu i Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Pyskowicach. Osoby dowożone były autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety.

W ramach programu zrealizowano rehabilitację zdrowotną tj. uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wyjazdów na basen do Tarnowskich Gór . W dniach 26-28 października 2009r. i w dniach 23-24 listopada 2009r. uczestnicy projektu korzystali z warsztatów umiejętności zawodowych i społecznych pt. 'Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez wyznaczenie celów zawodowych, wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poszukiwanie sposobów na dobrą rozmowę i rozwiązywanie konfliktów, a także praca nad poczuciem kontroli'.
Warsztaty odbywały się w Zakopanem-Kościelisku, prowadzone były przez psychologów z Ośrodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa. W ramach programu udało się zrealizować działania środowiskowe tj. wycieczkę. W dniu 28 września 2009 r. odbyła się wycieczka do Kopalni Soli do Wieliczki i zwiedzanie Krakowa.

Zaangażowanie w programie było bardzo duże. Osoby te chętnie korzystały z wszelkich form wsparcia. Stworzyły doskonałą grupę koleżeńską, wzajemnie się wspierającą, co się szczególnie ceni w przypadku osób niepełnosprawnych. Ukończenie kursów umożliwiło im pozyskanie nowych umiejętności, a pozostałe formy wsparcia wpłynęły na polepszenie ich stanu zdrowia oraz poznanie wielu ciekawych osób i miejsc.

W imieniu własnym oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach chciałam podziękować wszystkim uczestnikom za udział w projekcie, ich zdyscyplinowanie i obowiązkowość.
Mam nadzieję, że udział w projekcie dokona zmian w ich życiu 'na lepsze'.

Renata Czudaj - kierownik MOPS Kalety
19.12.2009 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2009 r. uczestniczy w Programie- Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej „ PEAD 2009 „ Obecnie nadal wydaje żywność w ramach powyższego programu.
19.12.2009 Ogłoszenie!
Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej :
1. dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł
2. dla osoby w rodzinie - 351 zł

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)
19.12.2009 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach planuje w 2010 r. ponownie przystąpić do programu unijnego POKL projektu pt. 'Ja też potrafię'. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie będące w zatrudnieniu , osoby bezrobotne, kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej.
W ramach projektu organizowane będą kursy zawodowe ( specyfika kursów w zależności od zgłoszonych potrzeb), działania w zakresu rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem ośrodka P. Renatą Czudaj lub specjalistą pracy socjalnej P. Klaudiuszem Kandzia.

5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2008 r. przystąpił do programu unijnego pn. "Ja też potrafię", w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodku pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i nie będące w zatrudnieniu. W naszej gminie do programu zakwalifikowano 10 osób. Osoby te od 08 września 2008 r. rozpoczęły szkolenie nt "Obsługa oraz zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji". Szkolenie obejmują następujące moduły: Obsługa komputera, ABC Biznesu, Zasady sprzedaży i telemarkieting, oraz ABC komunikacji. Szkolenie obywa się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Osoby dowożone są autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety. W ramach programu osoby otrzymały wsparcie finansowe. Od dnia 14 października 2008 r. rozpoczęły się wyjazdy na Aqua Park do Tarnowskich Gór w ramach rehabilitacji zdrowotnej. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. Środki na w/w cel pozyskaliśmy głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymaliśmy kwotę 57.014,18 zł., gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 6.688,82 zł. Nasi uczestnicy są chłonni wiedzy, zdyscyplinowani i zadowoleni. Stworzyli wspaniała koleżeńska grupę. Korzystając z okazji chciałam podziękować im za to, że zdecydowali się na udział w programie, za to że postanowili „wyjść z domów", poświęcić swój czas i zmienić coś w swoim życiu. Stają się aktywni i potrzebni. Mam nadzieję, że ukończenie kursu wpłynie na polepszeni ich losu.
5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach planuje w 2009r. ponownie przystąpić do programu unijnego pn. "Ja też potrafię'". Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, kwalifikujące się do ze świadczeń pomocy społecznej i nie będące w zatrudnieniu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaletach.
5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2008 r. przystąpił do programu unijnego pn. "Ja też potrafię", w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodku pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 08 września 2008 r. w ramach w/w programu rozpoczęło się szkolenie dotyczące obsługi oraz zastosowania komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji".
11.06.2008 Ogłoszenie!
W dniu 17.06.08 (wtorek) od godz. 13.00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach wydawać będzie żywność dla rodzin najuboższych, chorych i niepełnosprawnych w ramach programu PEAD 2008.
05.05.2008 Ogłoszenie!
W dniu 14.05.08 (środa) od godz. 13.00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach wydawać będzie żywność dla rodzin najuboższych, chorych i niepełnosprawnych w ramach programu PEAD 2008.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl