Czw Luty 26/2020
Bogumiła, Eweliny, Mirosława
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - Świadczenia rodzinne
  - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałana Przemocy w Rodzinie
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualności
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 

 


   

  
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach

Siedziba - Urząd Miasta Kalety
piętro I
pokoj - 7, 7a, 8
godziny urzędowe: poniedziałek-piatek: 7.30-15.30
tefefony: /034/3578-656
              /034/3527656
              /034/3527643
              /034/3577-100 wew. 34, 43, 56

27.05.2019 Kierownik Miejskiego  Osrodka Pomocy Społecznej w Kaletach  zaprasza do złożenia oferty na swiadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kalety.
Więcej..
14.08.2018 Gdzie szukać pomocy...
112 – infolinia dla osób, które sa zagrożone z jakiegokolwiek powodu (pomoc policji, pogotowia)
116 000 – infolinia dla młodych osób myslacych o ucieczce z domu.
800 100 1000 – pomoc dla osób młodych w sytuacjach zagrożenia w internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych
800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 120 002 – Niebieska Linia dla osób, które czuja się ofiarami przemocy w rodzinie
801 199 990 - Telefon Zaufania – problemy narkotykowe
800 702 222 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
23.08.2018 Kierownik Miejskiego  Osrodka Pomocy Społecznej w Kaletach  zaprasza do złożenia oferty na swiadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kalety.
Więcej..
07.03.2017 Gminna Komisja ds. Rozwišzywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęcia z certyfikowanym specjalistš psychoterapii uzależnień! '
W siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach (II piętro – mała sala posiedzeń) jest możliwoœć skorzystania z zajęć z Certyfikowanym Specjalistš Psychoterapii Uzależnień Paniš mgr Aleksandrš Krzyżaniak – Wiencek. Ww. Specjalista udziela pomocy mieszkańcom naszego miasta, dotkniętych problemem uzależnień, a także członkom ich rodzin. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub w osobiœcie w Miejskim Oœrodku Pomocy Społecznej w Kaletach (pokój nr 8). O terminach zajęć będziemy informować na bieżšco na stronie: www.kalety.pl
07.03.2017 Pomoc żywnoœciowa dla Kalet. '
Gmina Kalety realizuje Podprogram Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoœciowa 2014 – 2020. Celem programu jest dotarcie z pomocš żywnoœciowš do grup osób najbardziej potrzebujšcych. Osoby takie mogš skorzystać ze wsparcia w postaci żywnoœci. Program Operacyjny Pomoc Żywnoœciowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujšcym. Oœrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło kryterium dochodowe uprawniajšce do skorzystania z żywnoœci w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoœciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujšcym realizowanego w Podprogramie 2016. Zgodnie z zapisem pkt B.II.11 wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Kryteria kwalifikowalnoœci osób do statusu osoby najbardziej potrzebujšcej Pomocš żywnoœciowš w ramach PO PŻ mogš być objęte osoby i rodziny znajdujšce się w trudnej sytuacji życiowej, spełniajšce kryteria okreœlone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniajšcego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268, 00 zł dla osoby samotnie gospodarujšcej i 1.028, 00 zł dla osoby w rodzinie.” Osoby niekorzystajšce z pomocy społecznej, które kwalifikujš się do pomocy żywnoœciowej zobowišzane sš do przedłożenie dokumentów potwierdzajšcych wysokoœć dochodu netto. Ww. dokumenty składa się w Miejskim Oœrodku Pomocy Społecznej w Kaletach – pokój 7a. Jednoczeœnie zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjnym o Programie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/.
16.02.2017 Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej '
Zapytanie cenowe..
31.03.2016 Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej '
Zapytanie cenowe..
23.10.2015 Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 '
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoœciowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomoca żywnoœciowa do grup osób najbardziej potrzebujšcych w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujace w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywnoœci, jak również możliwoœci uczestniczenia w różnych działaniach wspierajšcych, edukacyjnych i właczajšcych. Program Operacyjny Pomoc Żywnoœciowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym. Do końca lutego 2016 roku, osoby które otrzymajš skierowanie z Oœrodka Pomocy Społecznej , będš mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywnoœci, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnoœciowych składajšcych się z produktów następujšcego typu: makaron œwiderki, ryż biały, kaszę jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewkš, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzowš , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Osoby korzystajšce ze wsparcia Programu w naszym województwie będa mogły również wziać udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczšcych wzmacniania samodzielnoœci i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżšco. Wsparcie działaniami towarzyszacymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnoœciowej, która realizowana jest w ramach Programu. Pomoc żywnoœciowa, w postaci paczki żywnoœciowej może być przekazywana do osób spełniajšcych kryteria kwalifikowalnoœci do statusu osoby najbardziej potrzebujšcej, tj.: osób i rodzin znajdujšcych się w trudnej sytuacji życiowej, spełniajacych kryteria okreœlone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniajacego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarujšcej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właœciwy terytorialnie Oœrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oœwiadczenia podpisanego w MOPS. Informacje na temat programu można otrzymać w Miejskim Oœrodku Pomocy Społecznej w Kaletach – pokój Nr 8,7a tel. 343 578 656.
13.10.2015 Zakończenie wieloletniego projektu pt. „Ja też potrafię” w ramach PO KL '
Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej w Kaletach zakończył projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt.”Ja też potrafię” na lata 2014-2015. W projekcie udział wzięło 30 uczestników . W ramach projektu osoby skorzystały z doradztwa zawodowego, warsztatów nabywania umiejętnoœci społecznych i kompetencji zawodowych oraz szkoleń o profilu ”Magazynier z obsługš wózka jezdniowego, z wymianš butli gazowych oraz i obsługš kasy fiskalnej” , „Bukieciarz- florysta-handlowiec z obsługš kasy fiskalnej oraz podstawy obsługi komputera” oraz „Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej oraz kwalifikowana I pomoc” . Tut oœrodek pomocy społecznej realizował program od 2008r. Programem objęto 102 osoby . Były to osoby niepełnosprawne, bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Projekt umożliwił zdobycie nowych umiejętnoœci zawodowych i społecznych klientom pomocy społecznej, a tym samym zdobycie zatrudnienia na rynku pracy.
13.10.2015 Nowy projekt pt. „ Wszyscy razem”. '
Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje o rozpoczętej w dniu 29.09.2015r. rekrutacji do projektu ”Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tarnogórskim . Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego podopiecznych oœrodków pomocy społecznej tj. rodzin cechujšcych się niewydolnoœciš opiekuńczo- wychowawczš, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz osób niesamodzielnych z powodu wieku i stanu zdrowia. Rekrutacja trwa do 31.10.2015r. Ankieta rekrutacyjna jest do odbioru w MOPS Kalety - pokój nr 8 w budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Regulamin rekrutacyjny..
23.02.2015 Baza danych Instytucji Rynku Pracy, Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej'
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach umieszcza Bazę danych Instytucji Rynku Pracy, Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej oraz innych organizacji działających na rzecz rodziny zawierających ich ofertę pomocową.
więcej...
23.05.2014 Wynik zapytania ofertowego'
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na organizowanie kursów zawodowych: -„ Bukieciarz – florysta - handlowiec, obsługa kasy fiskalnej oraz podstawy obsługi komputera” - „Opiekunka dla osoby starszej i niepełnosprawnej oraz kwalifikowana pierwsza pomoc ” - „ Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych oraz obsługa kasy fiskalnej” została wybrana firma: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu. O wyborze zadecydowało: cena kursów, zorganizowanie 3 kursów jednocześnie w tym samym miejscu i czasie, możliwość zorganizowania zajęć praktycznych w Lublińcu ( opiekun i obsługa wózka jezdniowego), bogate doświadczenie.
23.05.2014 Wynik zapytania ofertowego'
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na organizowanie warsztatów nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych została wybrana firma : Ośrodek Twórczej Interwencji Aleje Krasińskiego 9/1 31-111 Kraków O wyborze zadecydowało: cena, bogate doświadczenie w organizowaniu warsztatów wyjazdowych, zorganizowanie warsztatów w 2 miejscach wyjazdowych ( cykl I i cykl II).
23.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - usług transportowych organizowanych w ramach POKL projektu systemowego „Ja też potrafię”.
więcej...
06.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - Warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych.
więcej...
05.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póżn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - Kursy zawodowe.
więcej...
27.03.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach poszukuje doradcy zawodowego'
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach poszukuje doradcy zawodowego w celu prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – uczestników programu PO KL projektu pt. „Ja też potrafię”. Tryb zajęć – 2 godziny na 1 uczestnika ( w dni robocze). Wymagania : wykształcenie wyższe kierunkowe- potwierdzone kserokopiami dyplomów ukończenia studiów wyższych w kierunku doradztwa zawodowego oraz doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa – min. 5 lat. w tym w pracy z osobami bezrobotnymi. Prosimy o składanie ofert do dnia 04 kwietnia 2014r. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego- budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach – pokój nr 7a , pocztą , pocztą elektroniczną na adres – mopskalety @interia.pl lub faksem pod Nr 3578656
25.09.2013 Wycieczka uczestników projektu 'Ja też potrafię'
W dniu 19 września 2013r. uczestnicy projektu unijnego realizowanego przez MOPS Kalety pn. „Ja też potrafię” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki byli uczestnikami wycieczki do Wrocławia. W trakcie wycieczki zwiedzano atrakcje Wrocławia tj . ZOO, Panoramę Racławicką oraz piękną wrocławską starówkę. Wracając z Wrocławia zatrzymaliśmy się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu , by zobaczyć spektakl „Wszystko w rodzinie”. Wycieczka była jednym z elementów programu pod nazwą „działania środowiskowe”.

Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

9.09.2013 ZASIŁKI RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach – Dział świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 rozpoczynający się dnia 1 listopada br. przyjmowane są od dnia 1 września br.
więcej...
Dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd i na zakwaterowanie.
Nowy katalog utraty dochodu
9.09.2013 Warszataty w ramach projektu 'Ja też potrafię'
W ramach projektu unijnego pt. „Ja też potrafię” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbywały się zajęcia praktyczne kursu „ Ogrodnik wraz z elementami projektowania terenów zielonych”. Zajęcia odbywały się na terenie parku w Kaletach – Jędrysku . Ogrodnicy obsadzili park krzewami i innymi drzewkami ozdobnymi. Zdobywając nowe umiejętności upiększyli nowe miejsce naszej gminy. Zajęcia finansowane są ze środków europejskiego funduszu społecznego. Składamy podziękowania opiekunowi praktyk z Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu i kursantom za wykonaną pracę w parku.

Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

30.05.2013 Warszataty w ramach projektu 'Ja też potrafię'
W dniach 21-23 maja 2013 r. uczestnicy projektu unijnego pn. „Ja też potrafię”, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestniczyli w I cyklu warsztatów nabywania kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Warsztaty odbywały się w Kościelisku, prowadzone były przez psychologa Ośrodka Twórczej Interwencji z Krakowa. W roku bieżącym w projekcie bierze udział 15 uczestników.

Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

23.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 z pózn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - usług transportowych organizowanych w ramach PO KL projektu systemowego „Ja też potrafię”.

1. Zamawiający : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach

2. Przedmiot zamówienia - Usługa transportowa – trasa Kalety - Lubliniec (powrót), Kalety - Tarnowskie Góry( powrót ) - dla 15 osób

więcej...
29.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z pózn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - Warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych.

1. Zamawiający : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach

2. Przedmiot zamówienia - Warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych.

w tym :

więcej...
21.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z pózn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - Kursy zawodowe.

1. Zamawiający : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach

2. Przedmiot zamówienia - Kursy zawodowe.

Oczekujemy, że kursy będą zawierać :

więcej...
31.01.2013 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2013r. przystępuje do projektu unijnego pn. „Ja też potrafię”. Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o stopniu o niepełnosprawności, osoby bezrobotne i osoby nieaktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia lub do 25 roku życia. Uczestnicy projektu muszą korzystać lub kwalifikować się do świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu organizowane są kursy zawodowe (specyfikacja kursów w zależności od potrzeb uczestników ), zajęcia z aktywizacji społecznej i zdrowotnej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z kierownikiem MOPS w Kaletach - P. Renatą Czudaj tel.343578656
17.01.2013 Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych
Dnia 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie której wiele osób ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne, w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny np. matka, ojciec, dziadek, babcia. W związku z wprowadzoną nowelizacją osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego zachowują to prawo do dnia 30 czerwca 2013 roku, po tym dniu wygasają z mocy prawa decyzje przyznające im prawo do wymienionego świadczenia.
3.01.2013 'BECIKOWE' od 1 stycznia 2013
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest przyznawana na zasadach dotychczasowych, tj. bez kryterium dochodowego. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
26.11.2012 Zasiłki rodzinne - nowy okres zasiłkowy
Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, które złożyły wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., są proszone o odebranie decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych.
9.11.2012 'Ja też potrafię' - II cykl warsztatów
W dniach 05-07 listopada 2012r. uczestnicy projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestniczyli w II cyklu warsztatów nabywania kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Warsztaty odbywały się w Szczyrku, prowadzone były przez psychologa Ośrodka Twórczej Interwencji z Krakowa. Dziękuję uczestnikom projektu za wzorowe reprezentowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach i gminy Kalety.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
2.11.2012 Posiłek dla Twojego dziecka
Gmina Kalety od wielu lat realizuje wsparcie rodzin najuboższych w formie dożywiania dzieci i młodzieży. Środki na w/w cel pochodzš z budżetu gminy, jak i z budżetu państwa pozyskane w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że od 01.10.2012 r. wzrasta kryterium dochodowe uprawniajšce do świadczeń z pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarujšcej wynosi 542 zł , dla osoby w rodzinie 456 zł. W zwišzku z powyższym do bezpłatnego posiłku kwalifikujš się rodziny, których dochód na członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniajšcego do tej formy pomocy tj. -813 zł. Szczegółowe informacje można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
2.11.2012 Co nowego w programie PO KL - projekcie 'Ja też potrafię'.
W ramach programu unijnego PO KL projektu systemowego 'Ja też potrafię' realizowanego przez MOPS Kalety trwajš zajęcia praktyczne w ramach kursów zawodowych. Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i niepełnosprawne uzyskujš kwalifikacje na szkoleniu 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych'. W ramach zajęć praktycznych na terenie miasta kursanci robiš klomby . Zrobiony już został klomb w Drutarni przy ul. 3 Maja ( wylot z Kalet w kierunku Bruśka) oraz klomb na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Koszęcińskiej. Składamy podziękowania Pani Instruktor Celinie Śleziona i młodym ogrodnikom za wykonanie następnego tak pięknego miejsca w mieście.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
3.10.2012 Warszataty w ramach projektu "Ja też potrafię"
W dniu 27 września 2012r. uczestnicy projektu unijnego realizowanego przez MOPS Kalety pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki byli uczestnikami wycieczki do Krakowa. W trakcie wycieczki zwiedzano atrakcje Krakowa tj . Wawel - Katedrę, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta i komnaty reprezentacyjne. Zwiedzano z przewodnikiem krakowskim najciekawsze miejsca starego miasta Krakowa, a wieczorem w teatrze Bagatela obejrzano spektakl 'Szalone nożyczki'. Wycieczka ta jest jednym z elementów programu pod nazwš 'działania środowiskowe'.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
27.08.2012 Warszataty w ramach projektu "Ja też potrafię"
W dniach od 20 - 22 sierpnia 2012r. uczestnicy projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki brali udział w warsztatach nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych . Warsztaty odbywały się w Kościelisku, prowadzone były przez doradców i psychologów Ośrodka Twórczej Interwencji z Krakowa. Warsztaty te są uzupełnieniem aktywizacji zawodowej tj. kursów zawodowych, które są realizowane w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Dziękujemy uczestnikom projektu za zaangażowanie w zajęcia warsztatowe oraz wzorowe reprezentowanie naszej gminy.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
27.08.2012 MOPS w Kaletach już po raz piąty przystępuje do projektu unijnego "Ja też potrafię"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz piąty przystępuje do projektu unijnego pn. "Ja też potrafię" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu będą osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, osoby nie będące w zatrudnieniu - bezrobotne i nieaktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 25 lat i powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotną- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych oraz działania środowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. środki na w/w cel pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, gmina dofinansowuje program w 13%.

W dniu 11 lipca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie uczestników projektu. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu-realizatora szkoleń. W roku bieżącym udział w projekcie bierze 15 osób. Osoby te będą uczestniczyć w szkoleniach 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej', szkolenie ' Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej' oraz szkolenie 'Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej oraz obsługa kasy fiskalnej'.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach jest w trakcie realizacji projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, osoby nie będące w zatrudnieniu (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych wykluczeniem społecznym np. osób po zwolnieniu z zakładów karnych, osób po leczeniu odwykowym itp., korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
W roku bieżącym w projekcie bierze udział 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

W ramach programu odbyły się już kursy zawodowe- tj. 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej' oraz kurs 'Obsługa i zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji'. Uczestnicy szkolenia na ogrodnika w ramach zajęć praktycznych wykonali na terenie naszej gminy 4 ozdobne klomby - trzy na osiedlu przy ul. 1 maja , jeden przy Miejskim Domu Kultury przy ul. Lublinieckiej. Wszyscy uczestnicy zakończyli kursy zawodowe, które kończyły się egzaminem. Beneficjenci projektu uczestniczyli w warsztatach nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych. Warsztaty odbyły się w II cyklach wyjazdowych - Zakopane i Szczyrk.
Warsztaty prowadził doradca zawodowy- psycholog. Główny cel warsztatów to poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez wyznaczenie i realizacje celów zawodowych.

W ramach działań środowiskowych uczestnicy projektu brali udział w wycieczce do Krakowa, gdzie zwiedzali nasze dziedzictwo kulturowe - miasto Kraków i piękny Wawel. Wycieczkowicze ponadto odwiedzili teatr 'Bagatela', gdzie zobaczyli spektakl pt. 'Okno na parlament'.
Obecnie przed uczestnikami pozostały jeszcze w ramach aktywizacji zdrowotnej i społecznej wyjazdy na basen.
Zakończenie projektu w roku bieżących planuje się w miesiącu listopadzie br.
Mamy nadzieję, że nasi uczestnicy pozostaną w projekcie do końca i skorzystają z wszystkich form wsparcia, które umożliwią im wprowadzić zmiany w swoim życiu.
Zachęcamy inne osoby niepełnosprawne i bezrobotne do zgłoszenia się do projektu na lata następne.

Zgłoszenia przyjmuje tut. MOPS Kalety - osoba do kontaktu - Renata Czudaj.


02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach realizacje program PEAD 2011' Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności UE'.
Od miesiąca września 2011 r. dary żywnościowe wydawane są w 'Bursie' ul. Rogowskiego 43 ( budynek gospodarczy w podwórku).02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku, informuje że weszła w życie uchwała ustanawiająca rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w listopadzie i grudniu 2011 r. w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób, wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 roku, wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski można składać w Biurze ds. świadczeń rodzinnych - parter Urzędu Miasta.


02.11.2011 Ogłoszenie!
Osoby, które posiadają 'zbyteczne' sprzęty gospodarstwa domowego tj. lodówki, pralki, piece w dobrym stanie technicznym mogą je oddać do rodzin potrzebujących.
W w/w sprawie prosimy o kontakt z tut. ośrodkiem pomocy społecznej - tel.343578656

13.05.2011 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz czwarty przystępuje do projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'.
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu będą osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, osoby nie będące w zatrudnieniu (bezrobotne i nieaktywne zawodowo ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych wykluczeniem społecznym np. osób po zwolnieniu z zakładów karnych, osób po leczeniu odwykowym itp.), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotną- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych oraz działania środowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. Środki na w/w cel pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa . Obecnie podpisaliśmy już umowę dot. przyznanych nam środków finansowych z Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach , kwalifikujemy uczestników projektu i wyłaniamy firmy, które będą realizować zadania projektu.

Zaplanowano w 2011r. udział 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych. Osoby te będą uczestniczyć w kursach 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej' oraz kurs 'Obsługa i zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji'. Uczestnictwo w programie POKL planujemy do 2013 r. a więc osoby zainteresowanie projektem mogą uzyskać informacje u P. Renaty Czudaj Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.13.05.2011 Informacja!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach rozpoczyna realizację programu PEAD 2011' Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności UE' .
W dniu 18 maja 2011r.( środa) w godz. 10,00- 13,00 w Harcówce Szkoły Podstawowej w Kaletach wydawana będzie żywność.
Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochody są poniżej - 150 % kryterium dochodowego tj.- dla osoby samotnej -715,50 zł, dla osoby w rodzinie – 526,50 zł.
Pomoc może być udzielona również osobom znajdujących się szczególnie uzasadnionych sytuacjach np. chorym i niepełnosprawnym.

10.05.2011 Informacja!

Informuje się, że z dniem 11 maja 2011r. uruchamia się postępowanie -procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 6000 euro netto dotyczącej : usług transportowych organizowanych w ramach POKL projektu systemowego 'Ja też potrafię'.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa transportowa - trasa Kalety - Lubliniec (powrót),
Kalety - Tarnowskie Góry( powrót )
- dla 15 osób

5. Miejsce: - trasa Kalety - Lubliniec - Zakład Doskonalenia Zawodowego
- na czas trwania kursu - śr. 6 godz.
Kalety - Tarnowskie Góry - park wodny - na czas pobytu - śr. 2,5 godz.
6. Termin realizacji zamówienia - od czerwca do października 2011r.
7. Warunki zamówienia: cena, doświadczenie, standard usług (dostosowanie do osób niepełnosprawnych)
8. W skład ceny wchodzić powinno: koszty transportu i postoju.

Sposób przygotowania oferty :

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 'Zapytanie ofertowe na usługi transportowe' .
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego - budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach - pokój nr 7a , pocztą , poczta elektroniczna na adres - mopskalety @interia.pl lub faksem pod Nr 34 3578656

Termin złożenia oferty - do 20 maja 2011r.

13.12.2010 Ogłoszenie!
Coś o projekcie pt. 'Ja też potrafię'

W roku bieżącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz trzeci zrealizował projekt unijny pt. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu były osoby nieaktywne zawodowo, w tym niepełnosprawne i bezrobotne. Uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, skorzystali z warsztatów umiejętności zawodowych i społecznych, działań z aktywizacji zdrowotnej i działań o charakterze środowiskowym.
Kursy zawodowe obejmowały trzy rodzaje szkoleń, a mianowicie :
- kurs 'Bukieciarz' - skierowany do 6 osób niepełnosprawnych,
- kurs 'Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej' – skierowany do 5 osób bezrobotnych,
- kurs 'Kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych oraz obsługa kas fiskalnych' - skorzystało 4 mężczyzn tj. 1 niepełnosprawny i 3 bezrobotnych.
Szkolenia odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu, a zajęcia praktyczne na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych odbywały się w Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Lublińcu. Osoby dowożone były autokarem, transport zapewnił MOPS Kalety.
W ramach programu zrealizowano rehabilitację zdrowotną tj. uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wyjazdów na basen do Tarnowskich Gór .
Uczestnicy projektu korzystali z warsztatów umiejętności zawodowych i społecznych pt. 'Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez wyznaczenie celów zawodowych, wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poszukiwanie sposobów na dobrą rozmowę i rozwiązywanie konfliktów, a także praca nad poczuciem kontroli'. Warsztaty odbywały się w dwóch cyklach w Zakopanem-Kościelisku, prowadzone były przez psychologów z Ośrodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa.
W ramach programu udało się zrealizować działania środowiskowe tj. wycieczkę dla uczestników projektu i ich rodzin. Wyjazd obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, zwiedzanie Krakowa oraz spektakl teatralny w Teatrze 'Bagatela'.
Zaangażowanie w programie było bardzo duże. Osoby te chętnie korzystały z wszelkich form wsparcia. Stworzyły doskonałą grupę koleżeńską, wzajemnie się wspierającą, co się szczególnie ceni w przypadku osób niepełnosprawnych.
Ukończenie kursów umożliwiło im pozyskanie nowych zawodów i umiejętności zawodowych , a pozostałe formy wsparcia wpłynęły na polepszenie ich stanu zdrowia, nabycie umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie, wzrost samooceny oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi. Głównym celem programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i pomoc w znalezieniu swego 'miejsca w życiu'.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za udział w projekcie, ich zdyscyplinowanie i obowiązkowość. Dziękuję również pracownikom socjalnym za zaangażowanie w realizację dodatkowych zajęć jakim jest projekt pt.' Ja też potrafię'.

Projekt unijny pt. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotychczas przekwalifikował 45 osób. W ramach programu mieliśmy możliwość zatrudnienia jednego pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie jest pokryte w całości z budżetu programu. Mamy możliwość zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego, którego nie moglibyśmy zakupić ze względu na szczupłość środków finansowych gminy.
Ostatnio padało wiele przykrych słów na temat działań tut. ośrodka. Wobec powyższego pragnę sprostować, że nasza działalność to nie tylko „rozdawnictwo” ale wiele innych działań- fachowo nazywanych 'pracą socjalną'.
W miesiącu grudniu 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach ponownie złożył wniosek o przyznanie środków unijnych na 2011r. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są do zgłoszenia się w tut, ośrodku. Zapraszamy.

Renata Czudaj Kierownik MOPS Kalety
4.11.2010 Ogłoszenie!
'Ja też potrafię' w 2010r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz trzeci przystąpił do projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, osoby nie będące w zatrudnieniu (bezrobotne), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W roku bieżącym realizację projektu rozpoczęto od 26 sierpnia 2010 r.
W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotną- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych oraz działania środowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. Środki na w/w cel pozyskaliśmy głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymaliśmy kwotę 143.930,32 zł,
gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 16.885,68 zł.

W projekcie udział bierze 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych. Osoby te będą uczestniczyć w kursach 'Bukieciarz- florysta’ , 'Opiekun osoby niepełnosprawnej i starszej' oraz 'Obsługa wózka widłowego, wymiana butli gazowych i obsługa kas fiskalnych'.
Szkolenie odbywa się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Uczestniczki kursu 'Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej' odbywają zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Lublińcu.
Osoby dowożone są autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety.
Warsztaty odbywają się w Zakopanem-Kościelisku, prowadzone są przez psychologów z Ośrodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa.
Pierwszy cykl warsztatów odbył się w miesiącu sierpniu, drugi cykl planuje się w miesiącu listopadzie br.
W ramach działań środowiskowych w miesiącu październiku odbyła się wycieczka do Wieliczki wraz z zwiedzaniem Krakowa oraz spektaklem teatralnym w Teatrze 'Bagatela'. Uczestnikami wyjazdu byli beneficjenci programu i ich rodziny.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji programu i nasi uczestnicy z prawdziwym zaangażowaniem uczestniczą w nim.
Pragnę im podziękować, że chcą wzbogacić swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności i życzę im ukończenia projektu w roku bieżącym.Renata Czudaj
kierownik MOPS Kalety
4.11.2010 Ogłoszenie!
PEAD 2010.

W 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach nadal realizuje program „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Żywność otrzymujemy z Banku Żywności w Częstochowie. Z pomocy żywnościowej mogą korzystać osoby, których dochód wynosi poniżej 150% kryterium dochodowego tj.
- dla osoby samotnej - 715,50 zł ,
- dla osoby w rodzinie- 526,50 zł.
Z pomocy mogą korzystać osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.
Miejscem wydawania żywności jest Miejski Dom Kultury w Kaletach. Terminy wydawania darów na bieżąco ustala MOPS Kalety tel. 34 3568656.


19.12.2009 Ogłoszenie!
Zakończenie projektu 'Ja tez potrafię' 2009 r.

Po zakończeniu zrealizowanego projektu nasuwają się pytania czy jego realizacja przyniosła oczekiwane rezultaty, czy dobór narzędzi i instrumentów służących do realizacji projektu był trafny, czy wreszcie projekt spełnił oczekiwania uczestników.
Podczas planowania i budowy projektu określa się jego cele oraz dobiera działania oraz określa się spodziewane efekty. Efekty to wskaźniki, które pozwalają ocenić czy cele projektu zostały osiągnięte a wskaźniki powinny by elementem procesu monitorowania realizacji projektu. Wskaźniki dostarczają informacji o efektywności realizacji projektu. Monitoring wskaźników realizacji projektu 'ja tez potrafię' oraz ewaluacja uczestników projektu wykazała że projekt realizowany w 2009 r. był niezwykle udany.
W projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego najważniejszym miernikiem efektywności projektu są tzw 'rezultaty' Rezultaty osiągane w ramach projektu powinny mieć charakter trwały i możemy je podzielić na 'twarde' i 'miękkie'. Przykładowymi rezultatami twardymi w projekcie 'ja też potrafię' jest fakt ukończenia przez 18 uczestników projektu kursu zawodowego z zakresu bukieciarstwa i wizażu, ukończenie przez 2 uczestników projektu kursów prawa jazdy na samochody ciężarowe, ukończenie przez 20 uczestników projektu zajęć z zakresu aktywizacji psychoruchowej, ukończenie wyjazdowych warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej.
Jednak w poddziałaniu 7.1.1 'Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej' w ramach którego realizowany był nasz projekt nie rezultaty twarde są najważniejsze lecz zdecydowanie ważniejsza rolę odgrywają osiągnięte rezultaty miękkie takie jak: wzrost samooceny uczestników projektu, zmiana stylu życia, wzrost kompetencji życiowych uczestników projektu, polepszenie samopoczucia, zwiększenie motywacji do działania itp.

Powyższe miękkie (jakościowe) rezultaty projektu są najważniejsze dla jego realizatorów, gdyż nie ma większej satysfakcji od zadowolonego i szczęśliwego uczestnika projektu, chętnego do uczestnictwa w projektach w latach następnych.

mgr Klaudiusz Kandzia
19.12.2009 Ogłoszenie!
Coś o projekcie pt. 'Ja też potrafię w 2009r.'

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2009r. kontynuował realizację projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu było 20 osób, w tym 14 osób niepełnosprawnych i 6 osób bezrobotnych.
Środki na w/w cel pozyskaliśmy głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymaliśmy kwotę 171 322,69 zł, gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 20 099,31zł.

Uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, skorzystali z warsztatów umiejętności zawodowych i społecznych, działań z aktywizacji zdrowotnej i aktywizacji środowiskowej. W ramach powyższego: 18 osób skorzystało z kursu 'Bukieciarz- florysta - handlowiec z elementami wizażu, obsługa kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera' oraz 2 osoby z kursu prawa jazdy kat. C, C+E. Wszystkie osoby zakończyły kursy zawodowe, otrzymały certyfikaty ukończenia kursu. Szkolenia odbywały się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu i Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Pyskowicach. Osoby dowożone były autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety.

W ramach programu zrealizowano rehabilitację zdrowotną tj. uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wyjazdów na basen do Tarnowskich Gór . W dniach 26-28 października 2009r. i w dniach 23-24 listopada 2009r. uczestnicy projektu korzystali z warsztatów umiejętności zawodowych i społecznych pt. 'Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez wyznaczenie celów zawodowych, wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poszukiwanie sposobów na dobrą rozmowę i rozwiązywanie konfliktów, a także praca nad poczuciem kontroli'.
Warsztaty odbywały się w Zakopanem-Kościelisku, prowadzone były przez psychologów z Ośrodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa. W ramach programu udało się zrealizować działania środowiskowe tj. wycieczkę. W dniu 28 września 2009 r. odbyła się wycieczka do Kopalni Soli do Wieliczki i zwiedzanie Krakowa.

Zaangażowanie w programie było bardzo duże. Osoby te chętnie korzystały z wszelkich form wsparcia. Stworzyły doskonałą grupę koleżeńską, wzajemnie się wspierającą, co się szczególnie ceni w przypadku osób niepełnosprawnych. Ukończenie kursów umożliwiło im pozyskanie nowych umiejętności, a pozostałe formy wsparcia wpłynęły na polepszenie ich stanu zdrowia oraz poznanie wielu ciekawych osób i miejsc.

W imieniu własnym oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach chciałam podziękować wszystkim uczestnikom za udział w projekcie, ich zdyscyplinowanie i obowiązkowość.
Mam nadzieję, że udział w projekcie dokona zmian w ich życiu 'na lepsze'.

Renata Czudaj - kierownik MOPS Kalety
19.12.2009 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2009 r. uczestniczy w Programie- Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej „ PEAD 2009 „ Obecnie nadal wydaje żywność w ramach powyższego programu.
19.12.2009 Ogłoszenie!
Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej :
1. dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł
2. dla osoby w rodzinie - 351 zł

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)
19.12.2009 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach planuje w 2010 r. ponownie przystąpić do programu unijnego POKL projektu pt. 'Ja też potrafię'. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie będące w zatrudnieniu , osoby bezrobotne, kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej.
W ramach projektu organizowane będą kursy zawodowe ( specyfika kursów w zależności od zgłoszonych potrzeb), działania w zakresu rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem ośrodka P. Renatą Czudaj lub specjalistą pracy socjalnej P. Klaudiuszem Kandzia.

5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2008 r. przystąpił do programu unijnego pn. "Ja też potrafię", w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodku pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i nie będące w zatrudnieniu. W naszej gminie do programu zakwalifikowano 10 osób. Osoby te od 08 września 2008 r. rozpoczęły szkolenie nt "Obsługa oraz zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji". Szkolenie obejmują następujące moduły: Obsługa komputera, ABC Biznesu, Zasady sprzedaży i telemarkieting, oraz ABC komunikacji. Szkolenie obywa się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Osoby dowożone są autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety. W ramach programu osoby otrzymały wsparcie finansowe. Od dnia 14 października 2008 r. rozpoczęły się wyjazdy na Aqua Park do Tarnowskich Gór w ramach rehabilitacji zdrowotnej. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. Środki na w/w cel pozyskaliśmy głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymaliśmy kwotę 57.014,18 zł., gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 6.688,82 zł. Nasi uczestnicy są chłonni wiedzy, zdyscyplinowani i zadowoleni. Stworzyli wspaniała koleżeńska grupę. Korzystając z okazji chciałam podziękować im za to, że zdecydowali się na udział w programie, za to że postanowili „wyjść z domów", poświęcić swój czas i zmienić coś w swoim życiu. Stają się aktywni i potrzebni. Mam nadzieję, że ukończenie kursu wpłynie na polepszeni ich losu.
5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach planuje w 2009r. ponownie przystąpić do programu unijnego pn. "Ja też potrafię'". Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, kwalifikujące się do ze świadczeń pomocy społecznej i nie będące w zatrudnieniu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaletach.
5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2008 r. przystąpił do programu unijnego pn. "Ja też potrafię", w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodku pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 08 września 2008 r. w ramach w/w programu rozpoczęło się szkolenie dotyczące obsługi oraz zastosowania komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji".
11.06.2008 Ogłoszenie!
W dniu 17.06.08 (wtorek) od godz. 13.00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach wydawać będzie żywność dla rodzin najuboższych, chorych i niepełnosprawnych w ramach programu PEAD 2008.
05.05.2008 Ogłoszenie!
W dniu 14.05.08 (środa) od godz. 13.00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach wydawać będzie żywność dla rodzin najuboższych, chorych i niepełnosprawnych w ramach programu PEAD 2008.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl